ARBEIDSOMRÅDER

Her er en oversikt over noen av våre arbeidsområder. Klikk på hvert enkelt område for mer informasjon.

Arbeidsrett

Våre advokater har bred erfaring innenfor området arbeidsrett. Vi representerer både arbeidstakere og arbeidsgivere i saker som gjelder reglene i arbeidslivet.

Kommer det til konflikt i forbindelse med arbeidsforholdet kan du stole på at våre advokater kan bistå deg i forbindelse med forhandlinger og eventuelt en sak om dette. Enten det gjelder oppsigelse eller avskjed, nedbemanninger, omorganiseringer, lønnsforhandlinger eller andre arbeidsrettslige emner.

Arv

På et tidspunkt i ethvert menneskes liv vil man komme i kontakt reglene om fordeling av en eventuell arv. Det kan være at man selv arver, eller det kan dreie seg om arven etter en selv.

Uansett hvilken situasjon det er snakk om bør man være seg bevisst at fordelingen av arven er vesentlig forskjellig avhengig av om det er utstedt et testament eller ikke.

Man bør derfor i god tid gjøre seg noen betraktninger om hvordan arven etter en selv og eventuelt sin ektefelle eller samboer bør fordeles – også av hensyn til resten av sin familie.

Det er mange muligheter, likesom det er mange skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av de enkelte valgmulighetene. Dette er en viktig del av vår rådgivning.

Ektepakter
Skal man lage en ektepakt eller ikke? Hva er fordelene og hva er ulempene?

Det finnes forskjellige kombinasjoner, som særeie ved skilsmisse, fullstendig særeie, eventuelt kombinert med en brøkvis fordeling og/eller en tidsmessig begrensning av ektepakten. Uansett om man velger å få opprettet en ektepakt eller ikke, får det konsekvenser både ved skilsmisse og ved død.

Alle disse muligheter og konsekvensene de får rådgir vi om. Samtidig som vi selvfølgelig oppretter og registrer ektepaktene.

Dødsboskifte
Advokatene i Thomassen Advokatfellesskap har mangeårig erfaring i å gjennomføre en hurtig og grundig bobehandling. Vi forestår avklaring av de skifterettslige og arverettslige forhold samt eventuelle skatte- og avgiftsmessige spørsmål.

Det er i dag forskjellige samlivsformer og familierelasjoner og det kan da være komplekse arvemessige forhold som må avklares.

Som pårørende står man ofte med mange problemstillinger (hvordan skal det forholde seg med avdødes innbo og løsøre, regninger, bankkonti, aksjer m.v.?) Hvordan er situasjonen for den gjenlevende ektefelle osv.? Arvingene må ta stilling til disse spørsmålene og det kan derfor være en fordel å kontakt advokat.

Barnevern

Når barnevernet blir involvert i en familie er det viktig å få informasjon og fornuftige råd av spesialister på dette rettsområdet. Våre advokater har omfattende kompetanse på barnevernsrett og vi har bred erfaring med alle stadiene av saken. 

Vi kan bistå med råd og veiledning, delta på møter med barnevernet, opptre som prosessfullmektig i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker og domstolen. 

Som klient skal du være trygg på at rådene som gis er basert på gode faglige vurderinger.

Det er fri rettshjelp i de fleste sakene der barnevernet mener det er nødvendig med inngripende tiltak, herunder omsorgsovertakelse, akuttplasseringer og tvangsplasseringer.

Dersom du blir kontaktet av barneverntjenesten anbefaler vi at du kontakter vårt kontor. 

 

Barnefordelig

Her kommer tekst

Bolig-/Husleierett

Kjøp og salg – Mangelssaker
Kjøp og salg av fast eiendom kan medføre mange problemer i etterhånd enten man er selger eller kjøper.

Det er vår oppfatning at det er viktig for både kjøper og selger å bli grundig orientert om de juridiske konsekvenser ved kjøp og salg av fast eiendom. Vi yter rådgivning om alle forhold i forbindelse med kjøp og salg.

Husleieretten
kjennetegnes ved et forholdsvis komplisert lovverk og mange muligheter til å inngå individuelle avtaler, samt omfattende rettpraksis.
Thomassen Advokatfellesskap bistår med utarbeidelse av leiekontrakter for såvel bolig som næringsformål.

Erstatningsrett

Har du blitt utsatt for en skade? Våre advokater har lang erfaring i å bistå i erstatningssaker. Vi tar saker som gjelder trafikkulykker, båtulykker, yrkesskade, yrkessykdommer, voldsoffer og erstatningssaker mot det offentlige.

Vi har også lang og omfattende erfaring med grunnleggende erstatningsrett hvor spørsmål om ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og tapsbegrensninger er sentrale temaer.

Vi legger vekt på å ha et høyt faglig nivå innenfor erstatningsretten. Våre advokater som arbeider med dette har flere års erfaring fra området både fra privat praksis og offentlig forvaltning.

Om du har en erstatningssak vil våre advokater kunne gi deg en korrekt behandling av saken. Både i forhold til å få etablert et ansvar hos den ansvarlige og få utbetalt en korrekt erstatning til deg.

Vi har bred erfaring med prosedyre innen erstatningsrett Mange har behov for råd når det gjelder slike saker. Ta derfor kontakt med en av våre erfarne advokater.

Familierett

Å leve i et parforhold har en rekke juridiske konsekvenser.
Disse konsekvenser rådgiver vi om – både før valget av den enkelte samlivsform – men naturligvis også, når man står midt i ekteskapet/samlivet.

Til illustrasjon av de mangeartede problemstillinger kan nevnes, arveforhold, retten til boligen, forsørgelsesplikt, formuesforhold, bør det lages en ektepakt, eller opprettes et testament?

Ved opphør av parforhold skal en rekke forhold avklares, så som hvor skal barna bo, hvem skal ha foreldreansvaret, hva med samvær, hvordan er formuesordningen mellom partene – er der særeie, er der grunnlag for skjevdeling, hva med underholdsbidrag, barnebidrag, enkepensjon, skattemessige konsekvenser o.s.v.

Fast eiendom

Kjøp og salg – Mangelssaker
Kjøp og salg av fast eiendom kan medføre mange problemer i etterhånd enten man er selger eller kjøper. Problemer kan oppstå både i relasjon til kjøp av bolig eller kjøp av en forretningsgård.

Det er vår oppfatning at det er viktig for både kjøper og selger å bli grundig orientert om de juridiske konsekvenser ved kjøp og salg av fast eiendom. Vi yter rådgivning om alle forhold i forbindelse med kjøp og salg.

Videre har kontoret erfaring som eiendomsmegler. I dette ligger at vi vil kunne finne en kjøper for Deres bolig til en markedsriktig pris. Dersom kjøper og selger har funnet hverandre selv, så kan kontoret tilby å forestå oppgjøret.

Nabotvister, regulering, utvikling
Thomassen Advokatfellesskap bistår med tvisteløsning av nabotvister, herunder tolkning av rettigheter til fast eiendom, jordskifte m.v. Vi bistår også i forbindelse med utvikling av fast eiendom, herunder omregulering og utbyggingsavtaler.

Forsikringsrett

Vi jobber med forsikringsrett. Våre advokater har lang erfaring med saker i forsikringsoppgjør. Dette kan gjelder saker der du har problemer i forhold til en personforsikring eller en tingskade. Vi kjenner de problemstillingene som slike saker reiser svært godt. Mange har behov for råd når det gjelder slike saker der det har oppstått uenighet mellom deg og forsikringselskapet om hva som er riktig.

 

Kontraktsrett

Kontraktsretten er sentral nær sagt innen for alle juridiske disipliner. Thomassen Advokatfellesskap bistår i utforming av alt fra enkle salgsavtaler være seg bil/båt, utbyggingsavtaler i forbindelse med fast eiendom og kjøp/salg/utleie av fast eiendom.

Vår bistand kan omfatte hele avtaleprossessen, herunder forhandlinger forut for inngåelse, under kontraktsinngåelsen og senere oppfølging.

Prosedyre

Advokatene ved vårt kontor besitter betydelig prosedyreerfaring både innenfor straffe- og sivile saker. Hvert år prosederer vi et betydelig antall saker for de alminnelige domstoler, samt for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Vi legger stor vekt på resultatoppnåelse.

Vårt kontor vil også kunne påta oss prosedyreoppdrag for Norges Høyesterett.

 

Strafferett

Vårt kontor bistår både privatpersoner og virksomheter i forbindelse med alle typer straffesaker. Vi bistår både som forsvarer for de som er beskyldt for en straffbar handling, og som bistandsadvokat for den som er utsatt for en straffbar handling. Kontorets advokater har erfaring fra både politi, statsadvokatembete og domstoler.

I tillegg til straffesaken, bistår vi også den fornærmede med utarbeidelse av erstatningskrav som det ofte er hensiktsmessig å fremme i forbindelse med straffesaken. Ved å fremme slike krav sammen med straffesaken vil den fornærmede spare ressurser og få avgjort sin sak raskt.

Trygderett

Thomassen Advokatfellesskap bistår årlig et større antall klienter med trygderettslige problemstillinger. Spesielt gjelder dette trygdespørsmål i tilknytning til personskadeerstatninger, og vi har omfattende erfaring med utarbeidelse av blant annet anker over avslag på uførepensjon samt avslag på godkjenning av skader som yrkesskader.

Vi bistår eksempelvis også klienter med søknad om trygdebil, bistand til ombygging av bolig p.g.a. funksjonshemming, samt anke over trygderettsavgjørelser til lagmannsretten m.m.

Advokatfellesskapet Thomassen